▒neoclassic DAME▒
Dame Lesson
 
1050 [15강] 15강 기존 강의의 점검과 보완  [1] 이재형 2012-03-04 419
1049 [7강] 셈여림 에따른 연주 (연가)  [1] 김재용 2012-03-04 549
1048 [6강] 6강 실전곡을 통한 칼립소와 바레코드 연습  [1] 김재용 2012-03-04 556
1047 [5강] 발라드 스트로크  [1] 상원 2012-03-03 551
1046 [4강] 메트로놈을 이용한 연습  [1] 상원 2012-03-03 416
1045 [3강] 칼립소 스트로크  [1] 상원 2012-03-03 507
1044 [2강] 기본 스트로크  [2] 상원 2012-03-03 555
1043 [2강] 튜닝하기  [1] 상원 2012-03-03 478
1042 [1강] 기타 각 부분의 명칭  [1] 상원 2012-03-03 398
1041 [1강] 기타 기초 지식!!  [1] 서지환 2012-03-02 466
1040 [16강] [16강] 최종 점검 및 마무리  [1] 김관우 2012-03-02 437
1039 [15강] [15강] 기존 강의의 점검과 보안  [1] 김관우 2012-03-02 349
1038 [14강] 4/4박자 셔플 커팅 리듬  [1] 조아영 2012-03-01 481
1037 [13강] 4/4박자 셔플 리듬  [1] 조아영 2012-03-01 531
1036 [12강] 4/4박자 고고 커팅  [1] 조아영 2012-03-01 590
1035 [코드] 코드  [1] 이정현 2012-02-29 480
1034 [16강] 16강 최종정검 및 마무리  [1] 이정현 2012-02-29 459
1033 [15강] 15강:기존 강의의 점검과 보안  [1] 이정현 2012-02-29 423
1032 [14강] [14강] 4/4박자 셔플 커팅 리듬  [1] 김관우 2012-02-29 482
1031 [13강] [13강] 4/4박자 셔플 리듬  [1] 김관우 2012-02-29 403
[1] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [63]
이름 제목 내용 

  • 본사주소: 충남 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 262 주식회사 데임
    A/S센터 주소 : 충남 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 262
    사업자등록번호 : 109-81-64033 | 통신판매업신고번호 : 제 2011-충남천안-432 호 | 대표 : 김선양 | 상호명 : 주식회사 데임
    COPYRIGHT(C)DAME. ALL RIGHTS RESERVED
    메일 : dameguitarshop@gmail.com